Aktuálne sa tu nachádzajú vychodené chodníčky, ktoré slúžili ako základ pri navrhovaní nových trás tak aby vytvárali priame prepojenia hlavných bodov a sprístupnili park ľuďom, ktorý ním potrebujú prejsť. Asfaltové chodníky sú nahradené vode priepustným mlatovým povrchom a namáhanejšie trasy betónovou dlažbou aj pre zjednodušenie zimnej údržby.

Ďalšie možnosti sedenia predstavuje 10 kusov jednoduchých drevených lavičiek s operadlom rozmiestnených popri chodníkoch v priestore parku. Nachádzať sa tu bude 10 kusov odpadkových košov materiálovo korešpondujúcich s lavičkami, z nich dva so schránkou pre psie exkrementy. Do parku je navrhované zakomponovať vtáčie búdky na stromoch. Do ich výroby sa môžu zapojiť občianske združenia a školy. Je na zváženie zákaz vstupu do parku so psom, nakoľko navrhované plochy majú slúžiť pre občanov. Dnešná kultúra „psíčkarov“ nie je na požadovanej úrovni.