Ideálna predstava o parku nám hovorí, že by sa malo jednať o zónu pokoja a relaxu. Aj napriek lokácií  tohto parku v blízkosti rušnej cesty, vysokej návštevnosti počas hlavných intervalov dennej dopravy je možné túto predstavu naplniť a tak dať možnosť návštevníkom zažiť ten „moment“.

Výsadba drevín v parku je druhovo aj vekovo rôznorodá. Nachádzajú sa tu staršie a hodnotnejšie stromy ako lipy a pagaštany ale aj nesúrodá nová výsadba rôznych ovocných a okrasných stromov doplnených namiesto postupne vyrúbaných dočasných drevín, ako brezy a vŕby, niektoré sa tu ešte vyskytujú.

Revitalizácia zelene spočíva v ošetrení jestvujúcich drevín, odstránení náletov a starých krov, výrube ohrozujúcich a neperspektívnych krátkovekých drevín rozdelenom do dvoch etáp. Prvá etapa výrubov zahŕňa odstránenie všetkých život a zdravie ohrozujúcich stromov, jedná sa hlavne o staré a odumierajúce stromy.

Výsadba navrhovaná výsadba pôvodných druhov, osadenie novej výsadby počíta s ich nasledujúcim vývojom počas doby 50rokov.Výruby navrhovaná sanácia hustej osádky ohrozujúcich drevín, drevín v zlom zdravotnom stave a krátkovekých druhou s nulovou perspektívou

 

Výsadba navrhovaná výsadba po rekonštrukčných prácach v parku a po dostatočnom zapojení novej výsadby. Výsadba doplňujúcich drevín dotvára celý koncept návrhu. Výber druhov a umiestnenie drevín na doplňujúcu výsadbuje podmienený pôvodnými druhmi v tejto lokalite a predpokladá ich vývoj počas ďalších 50rokov.

Výruby všetky dreviny majú navrhnuté ošetrovacie a zdravotné opatrenia na základe podrobného dendrologického posúdenia. Ku každej drevine návrh pristupuje individuálne a až po vyčerpaní navrhovaných opatrení pristupuje k výrubu.Postupná sanácia určených drevín je plánovaná v niekoľkých etapách a priamo úmerná novej výsadbe.

Druhá etapa je naplánovaná v rozmedzí 10 – 15 rokov po rekonštrukcií parku, kedy sa zapoja novo dosadené stromy. Ostávajúce pôvodné stromy je potrebné ošetriť vyvetvením a orezom poškodených konárov v korunách. Vyvetvenie spodných konárov otvorí a spriehľadní celkový priestor. Realizovaná bude nová výsadba drevín v počte 11 kusov, navrhnuté sú druhy, ktoré sa v parku už vyskytujú.  Konkrétne druhy Javor (Acer pseudoplatanus) - 4 kusy, Dub (Quercus robur) – 2 kusy, Lipa (Tilia cordata) – 1 kus, Buk (Fagus sylvatica) – 1 kus a Borovica (Pinus sylvestris) – 3 kusy. Vysádzať sa budú vzrastlé vysoko kmenné zapestované stromy s minimálnou výškou 5m.